Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
9 Základná škola Mládeže ZvolenHľadať
 
 

Erasmus+ KA1

erasmus.pnglogo_saaic.png

Projekt  bol financovaný zo zdrojov Európskej únie

ProgramErasmus+

Kľúčová akciaVzdelávacia mobilita jednotlivcov

AkciaMobilita učiacich sa a zamestnancov

Typ akcieMobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Výzva2016

Názov projektuUčíme (sa) byť Európanmi

Začiatok projektu01-06-2016

Koniec projektu31-05-2017

Trvanie projektu12 mesiacov

Názov organizácie príjemcu grantuZákladná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

Národná agentúra organizácie príjemcuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Účastníci projektu

Mgr. Zuzana Marčeková
Mgr. Danica Mičianiková
Mgr. Soňa Čiefová

 

Partnerské organizácie:


Bell Educational Services Ltd., Cambridge, UK

https://www.bellenglish.com/

GLORY LAB, s.r.o., Brno, ČR

 

Zhrnutie projektu

Projekt "Učíme (sa) byť Európanmi vychádza z analýzy výsledkov a zo stanovených cieľov výchovy a vzdelávania v ZŠ na Námestí mládeže 17 vo Zvolene. Jeho cieľom je rozšírenie odborných didaktických kompetencií učiteľov anglického jazyka v oblasti nových vyučovacích metód, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu vzdelávania na škole a obsah školského vzdelávacieho programu o nové prvky v oblasti jazykového vzdelávania a  kreatívnej výučby cudzieho jazyka, multikultúrnej výchovy, ktoré budú motivujúce pre učenie sa žiakov v cudzom jazyku, umožnia im spoznávať európske multilingválne prostredie a učiť sa prostredníctvom tém spätých s reálnym životom, čo zabezpečí ich lepšiu kariérnu pripravenosť pre trh práce. Učitelia  budú pripravení implementovať metódu CLIL do iných predmetov.

Cieľom projektu je tiež trénovať a rozvíjať odborné didaktické, ako aj praktické kompetencie vedenia školy v oblasti manažovania a administrácie medzinárodných školských projektov a mobilít, a tak zlepšovať interkultúrne kompetencie a povedomie o európskej kultúre  v pedagogickom zbore školy. Získané poznatky o nových trendoch výchovy a vzdelávania implementovať do modernizačných zmien školy.

Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity:

Dvaja pedagogickí zamestnanci anglického jazyka absolvujú štruktúrované kurzy vo Veľkej Británii v spolupráci s odborným partnerom, aby získali poznatky o moderných prístupoch vyučovania angličtiny, získali kompetencie v oblasti metodiky výučby anglického jazyka, metodiky výučby CLIL metódou, získali podnety na spoluprácu so školami v zahraničí a boli kompetentní využívať inovatívne poznatky vo vyučovacom procese, diseminovať poznatky ostatným zamestnancom,   a tým  iniciovať modernizačné zmeny vo vlastnej škole.

Dvaja vedúci pedagogickí zamestnanci  absolvujú štruktúrovaný kurz v Taliansku  v spolupráci s odborným partnerom za účelom rozvíjania zručností v oblasti školského manažmentu a profesijného rozvoja vedúceho zamestnanca, získania kompetencií pre vypracovanie a realizáciu európskych projektov pre školské vzdelávanie a získajú podnety  pre  nadviazanie partnerstiev so školami v zahraničí. Na základe získaných skúseností a poznatkov získajú kompetencie v iniciovaní modernizačných zmien v kultúre školy a šírení európskej dimenzie.

Získané poznatky a materiály budú zapracované v dokumentoch školy, zverejnené na webovom sídle školy a prezentované na podujatiach školy s dosahom na pedagogický kolektív školy a učiteľov v miestnom regióne.Šírenie dobrej praxe z aktivít projektu prostredníctvom  regionálnej tlače a rozhlasu.

Hlavný dopad výsledkov projektu očakávame na tri cieľové skupiny:

Na inštitúciu: 

zvýšenie odbornosti a rozvoj kompetencií  učiteľov,

skvalitnenie vzdelávacieho procesu a medzipredmetových vzťahov

nadviazanie kontaktov s inými európskymi inštitúciami

posilnenie multikultúrneho povedomia a internacionalizácia inštitúcie

zlepšenie úrovne riadenia

zlepšenie imidžu školy

 

Na žiakov:

zvýšenie motivácie pre učenie sa cudzích jazykov,

príprava pre prácu a život v EÚ,

pracovné prostredie na hodinách, ktoré podporuje záujem o vzdelávanie a tvorivosť.

 

Na učiteľov:

získanie odborných vedomostí z oblasti vyučovania jazykov,

zvýšenie jazykových kompetencií,

zvýšenie pedagogických kompetencií a zručností,

tvorivé pracovné prostredie,

osobnostný rozvoj,

zručnosť vytvárať nové materiály pre potreby jazykového vzdelávania,

integrácia poznatkov z jazykov do iných predmetov,

efektívne využívanie dostupných zdrojov.

 


Summary

The Project "Learn to be Europeans" is based on an analysis of the results and of the

define objectives of the education and learning in The Primary school Námestie

mládeže 17 in Zvolen, Slovakia. It's purpose is to extend the professional didactics

competences of teachers of the English language in the field of new teaching

methods which help to increase the quality of education at the school. The other aims

are to upgrade school curriculum with creative teaching methods and CLIL in English

language and Biology, the multicultural education, which motivate learners to study

English in European multicultural society to help them to prepare for their future

career.The aim of the project is also to train and develop their professional didactics

as well as practical competencies of the school leadership and management in a field

of international educational projects and mobilities. It enhance intercultural

competence and awareness of European culture among teacher staff at school.

Acquired knowledge on new trends in education and training to implement the

modernisation changes in the school.The project involves following activities:Two

English teachers will attend structured courses for teachers in cooperation with expert partners in the UK.

They will study and train new approaches and methodology in TEFL, for example CLIL.

They will obtain incentives for cooperation with schools

abroad and they will be competent to use innovative knowledge in teaching process

which help them to initiate modernisation changes. They will have also opportunity for

post-course dissemination.Two leading teaching staff will complete a structured

course in Italy in collaboration with expert partners for developing skills in school

management and professional development, acquire competencies for the

development and implementation of European project for schools. They will receive

incentives to establish partnership with school abroad. Based on the experience and

knowledge they will acquire the ability to initiate changes in school environment and

disseminating European dimension.Lessons learnt and materials will be incorporated

in the school documents, published on the school website and presented at school

events with an impact on school teaching staff and the teachers in the local region,

dissemination of good practice in regional media - newspaper and radio.The main

impact of the project results we expect on the three target groups:Institution:
 

increasing skills and professional competence development of teachers

modernisation of educational process and cross-curricular

establishing contacts with other European institution

strengthening multicultural awareness and internationalization of institutions

mprove the level of management

improve the image of the school to students Learners :

increasing motivation for learning English language

preparation for work and life in the EU•the working environment during the lessons which promotes interest in education and creativity Teachers :

 the acquisition of professional knowledge in the field of language teaching

improving language competencies

improving teaching competencies and skills

creative working environment

personal development•skill to create new materials to meet the needs of language learning

the integration of English language knowledge into the other school subject

efficient use of available resources.

 

Účastníci absolvovali mobility/kurzy:

Mgr. Zuzana Marčeková – Successful Management of European      

                                           Educational Projects

*** Successful Management of European Educational Projects

*** Prezentácia

 

Mgr. Danica Mičianiková – Language and Methodology Refresher

*** Štrukturovaný kurz Language and Methodology Refresher – Cambridge,UK

*** Prezentácia

 

Mgr. Soňa Čiefová – Content and Language Integrated Learning – CLIL

*** Štrukturovaný kurz CLIL – Cambridge, UK

*** Prezentácia


Článok uverejnený  v tlači – Zvolenské noviny 1.12.2016, II.ročník, číslo 12, príloha Zvolenské echo z 1.12.2016, ročník 11/číslo 26

Učíme (sa) byť Európanmi
 

V súčasnosti sa veľa hovorí o modernizácii školstva a modernej škole 21.storočia. Čo táto vízia prináša do bežnej školskej praxe? Cieľom  vzdelávania na školách je inovovať a modernizovať obsah , metódy a výstupy vyučovacieho procesu a pripraviť žiakov na získanie nových kompetencií pre život v multikultúrnej európskej spoločnosti.  Cesta k splneniu tohto cieľa je náročná a zmeny sa neudejú zo dňa na deň.

Školstvo si vyžaduje spoločenský status a   dôslednú zmenu školského systému. Na to je potrebné okrem iného  pripraviť učiteľov, zvyšovať ich participáciu na programoch ďalšieho vzdelávania. Významnou mierou tomu napomáhajú aj rôzne projekty.

Základná škola na Námestí mládeže vo Zvolene realizovala viacero projektov s medzinárodnou účasťou alebo s podporou ESF a MŠVVaŠ, ako aj interných projektov zameraných na modernizáciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov.

Od júna 2016 realizuje projekt v rámci programu ERASMUS+ s názvom „Učíme (sa) byť Európanmi“. Program ERASMUS+ zvyšuje mieru dostupnosti vzdelávania dospelých a poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá . Ponúka štruktúrované kurzy a školenia, ktoré zabezpečujú profesijný rozvoj.

Realizácia projektu  „Učíme (sa) byť Európanmi“ prispieva k inovácii a zvyšovaniu úrovne  výchovno –vzdelávacieho procesu a zlepšeniu  pripravenosti školy na medzinárodnú spoluprácu.

Počas letných prázdnin vyučujúce anglického jazyka Mgr.Danica Mičianiková a Mgr.Soňa Čiefová  sa zúčastnili jazykového kurzu vo vzdelávacej inštitúcii  Bell Educational Services Ltd v Cambridge  vo Veľkej Británii , aby získali nové poznatky o moderných prístupoch vyučovania angličtiny, rozšírili si kompetencie z metodológie anglického jazyka, používania CLIL metódy. Jej podstatou je včlenenie cudzieho jazyka do ostatných predmetov v podobe metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning). V praxi to znamená medzipredmetové vzťahy , žiak prirodzene používa anglický jazyk aj na inom predmete, napr. na biológii.

Riaditeľka školy Mgr.Ľubica Tomčíková a zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Zuzana Marčeková  absolvovali kurz vo vzdelávacej inštitúcii GLORY LAB s.r.o. INTERNATIONAL TEACHER TRAINING INSTITUTE na Sardínii v meste Alghero. Kurz bol zameraný na získanie kompetencií pre vypracúvanie a  realizáciu európskych projektov školského vzdelávania , získanie  zručností  v oblasti projektového manažmentu,  ale tiež aj spoznávanie zahraničných  školských systémov a národných kultúr. Jedným z cieľov bolo nadviazanie spolupráce škôl so zahraničnými partnermi, účastníkmi kurzu.

Pedagogické zamestnankyne svoje poznatky z kurzov  budú kvalifikovane využívať na vyučovaní a v manažmente školy, zapracujú výstupy z kurzov do Školského vzdelávacieho programu a ďalších dokumentov školy  a tiež budú odovzdávať svoje poznatky ostatným kolegom na spoločných stretnutiach a workshopoch, a tak ďalších učiteľov pozitívne motivovať  k profesijnému a osobnostnému rastu.

Pobyt v zahraničí hodnotia pozitívne: „Vďaka viacnárodnostnej komunite sme mali príležitosť spoznať množstvo ľudí z iných krajín, nadviazať nové známosti, spoznávali sme inú krajinu, navštívili sme školy a porovnávali školské systémy, zažili sme  množstvo zážitkov, čo nás obohatilo  nielen profesionálne, ale aj osobnostne.“

 

    Mgr.ĽubicaTomčíková

          riaditeľka školy

 

Výstupy projektu

Úspešné projekty šk. rok 2016/2017

Seminár k projektu Erasmus+ pre učiteľov - prezentácia

Zverejnenie informácií o projekte Erasmus+ v priestoroch školy - foto

Výučba CLIL na Biológii

Výučba CLIL na Biológii - foto

Záujmový útvar Biology in English – Amazing Science

Záujmový útvar Biology in English - foto

CLIL materiály – Biológia 6.ročník

Anglicko-slovenský slovník biologických pojmov pre 6.ročník

Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov - foto

Olympiáda v anglickom jazyku 2016/2017

Olympiáda v anglickom jazyku - foto

Výstava zahraničnej literatúry

Výstava zahraničnej literatúry - foto

Exkurzia do Veľkej Británie – Londýn, Oxford

Exkurzia do Veľkej Británie - foto

Kategória: Rôzne


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka