Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
9 Základná škola Mládeže ZvolenHľadať
 
 

O škole

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen je plnoorganizovaná sídlisková škola,  s právnou subjektivitou od 1. apríla 2002. Nachádza sa na najväčšom zvolenskom sídlisku Západ. Prví žiaci ju začali navštevovať v septembri 1991. V kontexte mesta je najmladšou a rozlohou (takmer 17 000 m2)   najväčšou základnou školou. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.
 

 • 31 tried je rozdelených v troch pavilónoch viď. plán školy
 • Športové aktivity prebiehajú v športovej haletelocvičninovej telocvični a v centre bojových umení Budokan
 • Športový areál- futbalové ihrisko, atletická dráha, volejbalové ihriská, basketbalové ihrisko
 • Škola má svoju školskú knižnicu
 • Stravovanie žiakov je zabezpečené vo veľkej školskej jedálni, v priestore školy sú umiestnené výdajné automaty na jedlo a nápoje
 • Počet žiakov: 613
 • Počet pedagógov: 42, I. stupeň: 13, II. stupeň:29
 • Počet vychovávateľov ŠKD: 7
 • Počet pedagogických asistentov: 3
 • Počet odborných zamestnancov: 1 (špeciálny pedagóg)

 

Areál školy je rozsiahly. Učebne sú rozmiestnené v štyroch pavilónoch. Okrem štandardných tried sa vyučuje v odborných učebniach chémie, prírodopisu, fyziky, troch počítačových a dvoch multimediálnych učebniach, jazykovom laboratóriu, literárnej učebni.  Manuálne zručnosti nadobúdajú žiaci v školských dielňach a  v kuchynke. Súčasťou školy je školská knižnica a aula s kapacitou 180 miest, ktorá  slúži na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Učebne sú dostatočne vybavené modernou didaktickou technikou. Telovýchovný komplex tvoria dve telocvične a športová hala, vo vonkajšom areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko, atletická dráha, futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, stolnotenisové stoly. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni s kapacitou 500 miest. Súčasťou školy je školský klub detí, zabezpečuje výchovnú činnosť a  aktivity mimo vyučovania.

skola mladeze zv.png

Kapacita školy umožňuje prijať približne tisíc žiakov, z dôvodu toho, že jeden pavilón je prenajatý  iným subjektom, je súčasná kapacita ZŠ 750 žiakov.

Škola je špecifická nielen svojou rozlohou, ale v minulosti sa aj počtom žiakov radila k najväčším školám na Slovensku, napr. v školskom roku 1995/1996 ju navštevovalo 1703 žiakov. Existencia školy bola podmienená výstavbou nového sídliska, na ktoré sa prisťahovali najmä rodiny so školopovinnými deťmi a bola projektovaná z hľadiska potrieb obyvateľstva ako rozsiahly komplex  jedinej základnej školy. V minulom období niekoľko tried v ročníku umožňovalo otvárať popri štandardných triedach aj triedy s rozšíreným vyučovaním: cudzích jazykov, matematiky, športovej prípravy. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením boli zriadené  špeciálne triedy. Ďalšie roky priniesli na základe demografického vývoja prudký pokles počtu žiakov, následne sa znižovali aj počty zamestnancov školy. V ostatných rokoch sa počet žiakov stabilizoval, dokonca mierne narastá (približne 600 žiakov).  Z vlastného školského obvodu školu navštevuje v priemere 75 % žiakov, zvyšné percentá z iných obvodov tvoria  najmä žiaci v špeciálnych triedach a športových triedach.

Školu navštevuje približne 5 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a približne 15 % žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Na základe odporúčania poradenských centier a súhlasu rodičov navštevujú špeciálne triedy pre žiakov s poruchami učenia alebo sú individuálne začlenení v štandardných triedach. Pre športovo- talentovaných žiakov sú určené triedy so športovou prípravou, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.  Žiaci školy dlhodobo dosahujú výborné výsledky v olympiádach a súťažiach v rôznych oblastiach okresného, krajského charakteru, najmä zo slovenského jazyka, anglického jazyka, biológie, geografie a v športových súťažiach aj v celoslovenskom kole.

Niekoľko žiakov, ktorí žijú s rodičmi  určité obdobie  v zahraničí, plní  osobitný spôsob školskej dochádzky.

V prípade splnenia legislatívnych podmienok pre deti, ktoré nedosiahli školskú zrelosť, škola otvára nultý ročník.

Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, škola organizuje vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania.


Zaujímavé udalosti:

 • 3.9.1991 otvorený prvý školský rok
 • 26.11.1992 slávnostne otvorená aula
 • 10.11.1994 slávnostne otvorené telocvične
 • 26.9.1994 stretnutie pedagogických pracovníkov za prítomnosti ministra školstva Ľ. Haracha
 • 27.4.1995 stretnutie pedagogických pracovníkov za prítomnosti ministerky školstva E. Slavkovskej
 • od roku 1993 beh "O pohár riaditeľa školy"
 • od roku 1997 sa usporiada basketbalový maratón
 • rok 1997 vznik folklórneho súboru Vretienko
 • v roku 1998 školu navštívila ministerka financií B. Schmognerová
 • v roku 2006 otvorená tretia telocvična
 • 2012 vonkajšia rekonštrukcia školy - oprava striech, zateplenie, fasády
 • 2012 – 2014 realizácia projektu „Čitateľská, digitálna gramotnosť a jazykové zručnosti ako súčasť modernizácie vzdelávania“
 • 2016 - 2017 realizácia projektu Erazmus +

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka