Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
9 Základná škola Mládeže ZvolenHľadať
 
 

Školská špeciálna pedagogička

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Merčiaková

E-mail: evamerskola@gmail.com

Tel.: +421 45/53 22 251

Konzultačné hodiny:  streda - 13,00 - 15,00 hod., konzultácie sú možné aj v iných dňoch po vzájomnej dohode.
 

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne hodiny  podľa vopred vypracovaného rozvrhu hodín. Reedukačné hodiny sú zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. U každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.To znamená, že  sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity, napr. technika čítania, čítanie s porozumením, rozvoj zrakového a sluchového vnímania, rozvíjanie slovnej zásoby, rozvoj pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj grafomotoriky, jemnej motoriky, rozvíjanie matematických schopností, a pod.Tieto hodiny možno využiť tiež na objasnenie obsahu edukácie, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.

Školský špeciálny pedagóg taktiež pracuje s deťmi na základe aktuálnej potreby – hlavne pri písaní testov písomných prác a diktátov po predchádzajúcej príprave.

Na individuálnych hodinách sú používané rôzne pomôcky, odborná literatúra, pracovné listy (RAABE),  pracovné listy upravené podľa potreby žiaka, počítačové programy(DYSCOM, určený pre prácu s deťmi s vývinovými poruchami učenia), didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky, atď.

Spolupráca s rodičmi

Podľa potreby môžu rodičia kontaktovať špeciálneho pedagóga a dohodnúť si s ním termín konzultácie. Školský špeciálny pedagóg informuje rodičov o aktuálnych pokrokoch, prípadne problémoch dieťaťa v priebehu integrácie. Prebieha vzájomná výmena skúseností medzi rodičmi, špeciálnym pedagógom a učiteľmi a spoločne sa snažia nájsť postup pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb. Špeciálny pedagóg sa snaží do spolupráce čo najviac zaangažovať rodičov žiakov, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca rodiny a školy pri plnení si školských povinností a pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom, ako súčasť reedukácie.

Spolupráca s učiteľmi a výchovným poradcom

Školský špeciálny pedagóg pomáha a radí učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolu s triednymi učiteľmi sa podieľajú na príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre individuálne začlenených žiakov z tých predmetov, do ktorých sa premietajú špecifické problémy, ktoré vyplývajú z ich diagnózy. Priebežne s učiteľmi konzultuje prípadné zmeny v individuálnom vzdelávacom programe a informuje ich o aktuálnom stave u jednotlivých žiakov.

Spolupráca s výchovným poradcom je zameraná hlavne na absolvovanie celoštátneho testovania žiakov piateho a deviateho ročníka, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a na umiestnenie deviatakov na primeraný typ strednej školy.

Spolupráca s poradenskými zariadeniami

Podľa aktuálnej potreby školský špeciálny pedagóg spolupracuje s poradenskými zariadeniami poskytujúcimi služby v oblasti výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí a školení, organizovaných poradenskými zariadeniami, ktoré sa týkajú aktuálnych otázok integrácie.

Potrebuje vaše dieťa starostlivosť špeciálneho pedagóga?

Myslíte si, že Vaše dieťa po namáhavej a mnohokrát aj veľmi dlhej domácej príprave na vyučovanie nedosahuje v škole adekvátne výsledky? Pri niekoľkonásobnom čítaní textu stále nevie text primerane prečítať a zreprodukovať obsah prečítaného?  Pri pravidelnom písaní diktátov stále zabúda na interpunkčné znamienka,  nevie napísať správne vybrané slová, pletie si tvrdé a mäkké „i“?

Zdá sa Vám, že Vaše dieťa je nepozorné  alebo lenivé?

Po dôkladnom psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení môže psychológ a špeciálny pedagóg u dieťaťa zistiť prítomnosť vývinových porúch učenia, pričom inteligenčný kvocient dieťaťa je v norme, alebo dosahuje až nadpriemer.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce vývinové poruchy učenia patria:

Dyslexia

- špecifická vývinová porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu,...

Dysgrafia

- špecifická vývinová porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je neúhľadné, neusporiadané, nie je dodržané písanie na riadku, niekedy si dieťa nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen, má silný prítlak na podložku, nesprávny sklon písma,...

Dysortografia

- špecifická vývinová porucha pravopisu – dieťa má narušenú, obmedzenú schopnosť osvojiť si gramaticky správne písanie, uplatňovať gramatické pravidlá pri písaní. Pre dieťa je typická nízka úroveň pravopisu vzhľadom na úroveň inteligencie. Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, dlhé a krátke samohlásky,...

Dyskalkúlia

- špecifická porucha matematických schopností, postihuje operácie s číslami, matematickú predstavivosť, priestorovú orientáciu pri práci s číslami aj pri geometrii, problémy pri orientácii na číselnej osi, porucha v pravo-ľavej orientácii,...

ADHD/ADD

-  porucha aktivity a pozornosti s hyperaktivitou / porucha aktivity a pozornosti

Ako postupovať v prípade, že zistíte u Vášho dieťaťa niektoré z týchto problémov?

Najskôr sa obráťte na triedneho učiteľa, prípadne priamo na školského špeciálneho pedagóga, ktorým popíšete problémy, ktoré dieťa má. Oni vám odporučia návštevu poradenského zariadenia – Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré zrealizuje odborné psychologické a následne, ak to bude potrebné, aj špeciálno-pedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, či Vaše dieťa niektorú z týchto porúch má, alebo vylúčia ich prítomnosť. Na základe týchto výsledkov odporučia Vám, aj škole, ako postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú potrebné rady, ktoré budete využívať  pri vzdelávaní dieťaťa.

Iba včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma, pri správnom odbornom vedení, sú základným predpokladom úspechu pri  náprave týchto porúch. Každý, hoci aj malý úspech, je pre dieťa motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť, môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, aj jeho vzťah k učeniu. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia aj problémy v správaní, čím sa situácia ešte viac komplikuje.

Priestory a pomôcky:

Školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi individuálne, alebo v malých skupinách vo svojom kabinete,hlavne so žiakmi 1. stupňa, pretože žiakom 2. stupňa, hlavne žiakom s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, lebo u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia už nenavodia požadované pozitívne zmeny - proces vnímania je dokončený.

Ďalej majú žiaci k dispozícii relaxačnú miestnosťa odbornú učebňu s interaktívnou tabuľou.

Uvedené učebne sú vybavené kompenzačnými a reedukačnými pomôckami – pomôcky na koncentráciu pozornosti, reedukáciu vývinových porúch učenia,  rozvíjanie priestorovej a pravo-ľavej orientácie, seriality, motoriky, slovnej zásoby, rozvoj matematických schopností...

Individuálne začlenení žiaci pracujú aj s asistentami učiteľa. Sú to najmä žiaci 2. stupňa. Asistenti sa im venujú priamo v triede na vyučovaní, individuálne, alebo po skupinách.

Zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, s ktorými naša škola spolupracuje:

  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dukelských hrdinov 44, Zvolen
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ, Sokolská 109, Zvolen

 

Mgr. Eva Merčiaková


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka